Vietnamese Traditional Opera Mask

INTRODUCTION
CHAU XUONG
MAO AI
TA THIEN LANG
TIEU TAN
TA NGOC LAN
CAP TO VAN
KHUONG LINH TA
DUONG PHAM
TA LOI NHƯƠC
PHAN DIEN
PHAN DINH CONG